Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Dostawa wraz z montażem klap zwrotnych na przelewach burzowych
Data dodania 2017-09-11

http://wodociagi.krakow.pl/admin/files/Przetargi_2017/704_PN_552017/odpowiedzi_na_pytania_.docPostępowanie nr: 704/PN-55/2017
tablica ogłoszeń
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 11 września 2017 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 704/PN-55/2017 na zadanie:
 
Dostawa wraz z montażem klap zwrotnych na przelewach burzowych
 
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany termin zakończenia realizacji: do dnia 22 grudnia 2017 r.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów MPWiK SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 3, e-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl, tel. 12 42 42 399, faks nr 12 42 42 397.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Nie wymaga się wnoszenia wadium.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
29 września 2017 r. do godz. 9.15.
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 29 września 2017 r. o godz. 9.30 w siedzibie MPWiK SA, budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: cena – 80 %, długość okresu gwarancji – 20 %.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi
11 września  2017 r.
1. SIWZ
2. Oferta
3. Oświadczenia
4. Wzór umowy
​5. Odpowiedzi na pytania