Lista dokumentów wymaganych do wydania warunków przyłączenia nieruchomości do sieci

Powrót do strony głównej

Lista dokumentów wymaganych do wydania warunków przyłączenia nieruchomości do sieci

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci (podgląd wniosku), który winien zawierać:
  • dane osobowe konieczne dla potrzeb rozpatrzenia wniosku,
  • dane dotyczące lokalizacji nieruchomości (ulica, nr działki, obręb, jednostka ewidencyjna),
  • opis rodzaju obiektu na terenie nieruchomości, który zostanie przyłączony do sieci. 

Tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, np. aktualny wypis z rejestru gruntów (do 3 miesięcy) lub odpis z księgi wieczystej, itp.
 
Dokumentacja projektowa wykonana w oparciu o wydaną informację techniczną oraz opracowanie „Wytyczne eksploatacyjne w zakresie projektowania, realizacji i odbiorów urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych”.
 
Pełnomocnictwo, w przypadku gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik/reprezentant osoby ubiegającej się o przyłączenia nieruchomości do sieci.