Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Inteligentny system zarządzania siecią - rozbudowa i zwiększenie funkcjonalności posiadanych modeli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Część I - Model szczegółowy kanalizacyjny, Część II - Model szczegółowy wodociągowy
Data dodania 2018-08-06

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 576/PN-51/2018 na zadanie:
Inteligentny system zarządzania siecią - rozbudowa i zwiększenie funkcjonalności posiadanych modeli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Część I - Model szczegółowy kanalizacyjny, Część II - Model szczegółowy wodociągowy

Pliki do pobrania:
1. Ogłoszenie_DUUE
2. Cz.I_IDW
3. Oferta,oswiadczenia
4. JEDZ_edytowalny
5. Wykaz_osob_cz.I
6. Wykaz_osob_cz.II
7. Wykaz_cen
8. RHRZ_kan
9. RHRZ_wod
10. Informacja_serwer_ftp
11. Ostateczna wersja umowy - model kan. 20.08.2018 r.
12. Ostateczna wersja umowy - model wod. 20.08.2018 r.
13.odpowiedzi 30.08.2018 r.
14. odpowiedzi 7.09.
15. Odpowiedzi 11.09.2018 r.
16. Informacja z otwarcia ofert - część I
17. Informacja z otwarcia ofert - część II 
dot.: przetargu nieograniczonego nr 576/PN-50/2018 p.n. „Inteligentny system zarządzania siecią – Rozbudowa i zwiększenie funkcjonalności posiadanych modeli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z integracją z innymi systemami” – część I zamówienia.
 
                                                                                                                         Kraków, 29 października 2018 r.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zawiadamia, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę w części I zamówienia złożoną przez: ARUP Polska Sp. z o.o. 30-128 Kraków, ul. Przybyszewskiego 56 na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 3.649.000 zł (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100), brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT: 4.488.270 zł (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100).
Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawia najkorzystniejszy spośród ofert nieodrzuconych bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia i uzyskała łącznie 90 punktów w skali od 0 do 100, w tym:
w kryterium „Cena” -   85 punktów,
w kryterium „Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” -    5 punktów.
W przedmiotowym postępowaniu na część I nie złożono innych niepodlegających odrzuceniu ofert.
Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy z uwagi na to, że wpłynęła tylko jedna oferta, umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

dot.: przetargu nieograniczonego nr 576/PN-50/2018 p.n. „Inteligentny system zarządzania siecią – Rozbudowa i zwiększenie funkcjonalności posiadanych modeli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z integracją z innymi systemami” – część II zamówienia.
 
                                                                                                                               Kraków, 30 października 2018 r.
Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zawiadamia, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę w części II zamówienia złożoną przez: DHI Polska Sp. z o.o. 00-112 Warszawa, ul. Bagno 2 loki. 89 na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 799.900 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100), brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT: 983.877 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 00/100).
Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawia najkorzystniejszy spośród ofert nieodrzuconych bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia i uzyskała łącznie 100 punktów w skali od 0 do 100, w tym:
w kryterium „Cena” -           85 punktów,
w kryterium „Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” -       15 punktów.
Pozostałe oceniane oferty w bilansie wszystkich kryteriów oceny ofert (w skali od 0 do 100) uzyskały:
oferta złożona przez wykonawcę: SAUR Polska Sp. z o.o. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A – łącznie 53,57 punktów, w tym:
w kryterium „Cena” -           48,57 punktów,
w kryterium „Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” -       5 punktów.
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż dziesięć (10) dni od przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty pocztą elektroniczną lub / i telefaksem.