Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Remont bieżni osadnika wtórnego na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów, ul. Kosiarzy 3
Data dodania 2022-08-10 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 10 sierpnia 2022 r.
Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 637/PN-67/2022 na zadanie:
Remont bieżni osadnika wtórnego na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów, ul. Kosiarzy 3.
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany termin zakończenia realizacji: do dnia 15 grudnia 2022 r., jednak wykonanie samego remontu bieżni powinno odbyć się w czasie dwóch tygodni od dnia przekazania placu budowy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów WMK S.A., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4, e-mail: przetarg@wodociagi.krakow.pl, tel. 12 42 42 392.
Specyfikację warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia.
Nie wymaga się wnoszenia wadium.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
25 sierpnia 2022 r. do godz. 9.15.
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 25 sierpnia 2022 r. o godz. 9.30 w siedzibie WMK S.A., budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Kryteria oceny ofert: cena – 95 %, długość okresu gwarancji – 5 %.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Pliki do pobrania:
1. SWZ (0.89MB, PDF)
2. Druk oferty
3. Oświadczenia
4. Wzór umowy.
5. Informacja z otwarcia ofert (25.08.2022 r.)
 

OGŁOSZENIE
O WYNIKU POSTĘPOWANIA
dot.: zamówienia nr 637/PN-67/2022 na „Remont bieżni osadnika wtórnego na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów, ul. Kosiarzy 3.”
Kraków, 7 września 2022 r.
Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie postanowień rozdziału XXVIII.3 specyfikacji warunków zamówienia zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę: PRM Krzysztof Bruzda, 32-050 Skawina, ul. Jana Sobieskiego 23/8 na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 249 243,17 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 17/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT zawierającą 36 - miesięczny okres gwarancji.
 
Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji okazała się najkorzystniejsza w bilansie wszystkich kryteriów oceny ofert.