Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków os. Sidzina
Data dodania 2019-01-11

Kraków, dnia 11 stycznia 2019 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 16/PN-2/2019 na zadanie:
 
Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków os. Sidzina
 
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany termin zakończenia realizacji: do dnia 31 sierpnia 2019 r. wraz z odbiorem.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów MPWiK SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4, e-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl, tel. 12 42 42 484, faks nr 12 42 42 391.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wadium wynosi 60.000 zł.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
31 stycznia 2019 r. do godz. 9.15
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 31 stycznia 2019 r. o godz. 9.30 w siedzibie MPWiK SA, budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: cena – 90%, długość okresu gwarancji – 10%.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
PLIKI DO POBRANIA:
1. SIWZ
2. Wzór oferty
3. Oświadczenia i formularze
4. Wzór umowy
5. Inofrmacja dot. dokumentacji - FTP
6. Konfiguracja połączenia SFTP
7. Konfiguracja połączenia SFTP
8. Zmiana terminu otwarcia ofert 18.01.b.r.
9. Odpowiedź na pytanie 21.01.
10. Wzór harmonogramu robót
dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 16/PN-2/2019 na zadanie: „Rozbudowa i przebudowa(modernizacja) oczyszczalni ścieków os. Sidzina”.”
 
Kraków, 25 lutego 2019 r.
 
Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie postanowień rozdziału XXVIII.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę: INSTAL Kraków S.A. 30-732 Kraków, ul. Konstantego Brandla 1 na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 7.650.436,60 zł (słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 60/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT, zawierającą
24 - miesięczny okres gwarancji.
W przedmiotowym postępowaniu nie złożono innych ofert.