Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Sukcesywne dostawy materiałów dla wykonania włączeń kanałowych wykonywanych przez Zakład Sieci Kanałowej przy WMK S.A. w Krakowie.
Data dodania 2022-01-03 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 3 stycznia 2022 r.
Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 1069/PN-102/2021 na zadanie:
Sukcesywne dostawy materiałów dla wykonania włączeń kanałowych wykonywanych przez Zakład Sieci Kanałowej przy WMK S.A. w Krakowie.
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany cykl realizacji: sukcesywnie przez 36 miesięcy od podpisania umowy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów WMK S.A., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4, e-mail: przetarg@wodociagi.krakow.pl, tel. 12 42 42 392.
Specyfikację warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia.
Wadium wynosi 6.500,00 zł.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
18 stycznia 2022 r. do godz. 9.15.
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 18 stycznia 2022 r. o godz. 9.30 w siedzibie WMK S.A., budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na dodatkowe dostawy.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Pliki do pobrania:
1. SWZ (0.82MB, PDF)
2. Druk oferty
3. Zał. nr 1 do oferty
4. Oświadczenia
5. Wzór umowy
6. Odpowiedź na pytania (12.01.2022 r.) (0.94MB, PDF)
7. Informacja z otwarcia ofert (18.01.2022 r.)