Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Sukcesywny zakup wyrobów betonowych na potrzeby MPWiK SA w Krakowie
Data dodania 2020-01-13 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Postępowanie nr: 12/PN-6/2020
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 13.01.2020 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 12/PN-6/2020 na zadanie:
 
Sukcesywny zakup wyrobów betonowych na potrzeby MPWiK SA w Krakowie
 
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany cykl realizacji: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów MPWiK SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. Nr 3, e-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl,         tel. 12 620 32 97
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Nie wymaga się wnoszenia wadium.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
28.01.2020 r. do godz. 9:15
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 28.01.2020 r. o godz. 9:30 w siedzibie MPWiK SA, budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na dodatkowe dostawy.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
Pliki do pobrania:
1. SIWZ.
2. Oferta.
3. Formularze i oświadczenia.
4. Wzór umowy.
5. Załącznik do oferty.
6. Informacja z otwarcia ofert.
 
    OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA
 
dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 12/PN-6/2020 na zadanie:
„Sukcesywny zakup wyrobów betonowych na potrzeby MPWiK SA w Krakowie”.
                          Kraków, 29 stycznia 2020 r.
 
Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie postanowień rozdziału XXVIII.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę: PPHU Betoniarnia Kaczmarek, 42-425 Kroczyce, Siedliszowice 66 zawierającą cenę ofertową netto: 638 321,50 zł (słownie: sześćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych 50/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT.
Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w specyfikacji okazała się najkorzystniejsza, to znaczy zawierała najniższą cenę ofertową.
Na podstawie postanowień rozdziału III.4 specyfikacji z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa na kwotę netto: 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych /100) plus należny podatek od towarów i usług VAT.

 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi w dniu 29 stycznia 2020 r.