Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Budowa kabla i stacji transformatorowej słupowej przy ul. Nałkowskiej w ramach przebudowy hydroforni sieciowej „Sidzina"
Data dodania 2019-02-04

Kraków, dnia 4 lutego 2019 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 74/PN-4/2019 na zadanie:
 
Budowa kabla i stacji transformatorowej słupowej przy ul. Nałkowskiej w ramach przebudowy hydroforni sieciowej „Sidzina”
 
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany cykl realizacji: 3 miesiące od przekazania placu budowy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów MPWiK SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4, e-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl, tel. 12 42 42 484, faks nr 12 42 42 391.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Nie wymaga się wnoszenia wadium.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
13 lutego 2019 r. do godz. 9.15
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 13 lutego 2019 r. o godz. 9.30 w siedzibie MPWiK SA, budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
1. SIWZ
2. Wzór oferty
3. Oświadczenia i formularze
4. Wzór umowy
5. Konfiguracja połączenia SFTP
6. Konfiguracja połączenia SFTP
7. Informacja dotycząca dokumentacji FTP
dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 74/PN-4/2019 na zadanie: „Budowa kabla i stacji transformatorowej słupowej przy ul. Nałkowskiej w ramach przebudowy hydroforni sieciowej „Sidzina”
 
Kraków, 18 lutego 2019 r.
 
Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie postanowień rozdziału XXVIII.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę: S&M Energia Sp. Cywilna
S. Karwecki M. Rychlicki 31-867 Kraków, os. 2 Pułku Lotniczego 15/60 na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 172.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT.
Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w specyfikacji okazała się najkorzystniejsza, to znaczy zawierała najniższą cenę ofertową.