Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Gumniskiej i ul. Zadworze
Data dodania 2018-08-14 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 4/PN-4/2018 na zadanie:
Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Gumniskiej i ul. Zadworze

Pliki do pobrania (załączniki nr 5 i nr 6 są identyczne, mają tylko różne rozszerzenie):
1. Ogloszenie_DU_UE
2. SIWZ_cz.I_IDW
3. Oferta,oswiadczenia
4. Oswiadczenie_podwykonawcy
5. JEDZ_edytowalny.doc
6. JEDZ-2_edytowalny.docx
7. Wzor_Kontraktu
8. Informacja_serwer_FTP
9. Konfiguracja_WinSCP
10. Konfiguracja_TotalCom
11. JEDZ_edytowalny_poprawiony.
12. Odpowiedzi na pytania 3.09.2018.
13. Odpowiedż na pytanie 13.09.2018.
14. Informacja z otwarcia ofert.
 
Postępowanie nr: 4/PN-4/2018

OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA
dot.: przetargu nieograniczonego nr 4/PN-4/2018 p.n. „Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej
w ul. Gumniskiej i ul. Zadworze”.

 Kraków, 8 października 2018 r.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez: Jarosław Irzyk OMEGA - Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych, 41-711 Ruda Śląska, ul. Szkolna 17 na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 1 237 651,50 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych 50/100), brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT: 1 522 311,35 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta jedenaście złotych 35/100), przedstawiającą ponadto: okres gwarancji - 60 miesięcy.
Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji przedstawia najkorzystniejszy spośród ofert nieodrzuconych bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia i uzyskała łącznie 10 punktów (w skali od 0 do 10), w tym:
-           w kryterium „Cena” -                                  9,5 punktów,
-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” -    0,5 punktów.
Pozostałe oceniane oferty w bilansie wszystkich kryteriów oceny ofert (w skali od 0 do 10) uzyskały:
2)      oferta złożona przez wykonawcę: Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka jawna (lider konsorcjum), 32-420 Gdów, Nieznanowice 50; – łącznie 9,38 punktów,
w tym:
w kryterium „Cena” -                              8,88 punktów,
w kryterium „Długość okresu gwarancji” - 0,5 punktów,
3)      oferta złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Spółka z o.o., 30-389 Kraków, ul. Komuny Paryskiej 5 – łącznie 9,28 punktów, w tym:
w kryterium „Cena” -                              8,78 punktów,
w kryterium „Długość okresu gwarancji” - 0,5 punktów,
4)      oferta złożona przez wykonawcę: AG SYSTEM Sp. z o.o., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 15 – łącznie 6,84 punktów, w tym:
w kryterium „Cena” -                              6,34 punktów,
w kryterium „Długość okresu gwarancji” - 0,5 punktów.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi
8 października 2018 r.