Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Mechaniczne czyszczenie (na sucho) i usuwanie osadów z dna zespołu filtrów powolnych piaskowych oraz uzupełnienie dna, piaskiem filtracyjnym w Zakładzie Uzdatniania Wody „Bielany” w Krakowie.
Data dodania 2019-05-21

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 21 maja 2019 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 602/PN-22/2019 na zadanie:
 
Mechaniczne czyszczenie (na sucho) i usuwanie osadów z dna zespołu filtrów powolnych piaskowych oraz uzupełnienie dna, piaskiem filtracyjnym w Zakładzie Uzdatniania Wody „Bielany” w Krakowie.
 
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Oferowany termin zakończenia realizacji zamówienia:
Rozpoczęcie:
I etap (wiosenny): czerwiec roku 2020 i 2021;II etap (jesienny): październik – listopad roku 2019, 2020 i 2021.
Zakończenie: 30 listopada danego roku.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów MPWiK SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. 4, e-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl, tel. 12 42 42 392, faks nr 12 42 42 391.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wadium wynosi 9.000,00 zł.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
5 czerwca 2019 r. do godz. 9.15.
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 5 czerwca 2019 r. o godz. 9.30 w siedzibie MPWiK SA, budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Pliki do pobrania:
1. SIWZ
2. Druk oferty
3. Oświadczenia
4. Wzór umowy 
OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA
dot.: przetargu nieograniczonego nr 602/PN-22/2019 p.n. Mechaniczne czyszczenie (na sucho) i usuwanie osadów z dna zespołu filtrów powolnych piaskowych oraz uzupełnienie dna, piaskiem filtracyjnym w Zakładzie Uzdatniania Wody „Bielany” w Krakowie.

Kraków, 10 czerwca 2019 r.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie postanowień rozdziału XXVIII.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę: EKO USŁUGI Sp. z o.o.,
61-249 Poznań , ul. Pyrzyczańska 14 na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 987.857,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT.

Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w specyfikacji okazała się najkorzystniejsza, to znaczy zawierała najniższą cenę ofertową.