Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV (część I - ul. Barbary, Heleny i Telimeny, część II - ul. Aleksandry, część III - os. Widok)
Data dodania 2016-04-15 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

TABLICA OGŁOSZEŃ
 
 
 
Kraków, 14 lipca 2017 r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
EZU/WK/272/PO-41/348/2017
dot.: przetargu ograniczonego nr 272/PO-41/2016 na zadanie: „Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV.”
 
Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zwanej dalej „ustawą” zawiadamia, że w powyższym postępowaniu:
 
W zakresie części I postępowania - „Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV– ul. Barbary, Heleny i Telimeny”
1)      Zamawiający działając  na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2) odrzucił ofertę złożoną przez
F.P-U. „RENO-KAN” Kinga Lasko ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ustanowił m.in. kryterium oceny ofert – gwarancję z wagą procentową 5% (pkt 26.1. część I –SIWZ – IDW).
Dodatkowo  w pkt 26.2 ( część I –SIWZ – IDW)  Zamawiający określił, że : Przy ocenie ofert w tym kryterium będzie uwzględniana oferowana długość okresu gwarancji, przy czym wartość ta nie może być krótsza niż 24 miesiące nie dłuższa niż 60 miesięcy. W przypadku oferowania różnych okresów gwarancji na poszczególne elementy zamówienia do oceny ofert zostanie przyjęty najkrótszy z tych okresów. Tymczasem ww. Wykonawca zaoferował długość okresu gwarancji 120 miesięcy. Ze uwagi na to, że jest to kryterium oceny ofert zamawiający nie może dokonać poprawienia tego okresu do 60 miesięcy w trybie art. 87 ust.2 pkt 3) ustawy pzp , poprawienia innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, gdyż jest to istotna zmiana w treści złożonej przez wykonawcę oferty.
2)      Po rozpatrzeniu nieodrzucony ofert, zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybrał ofertę najkorzystniejszą pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, ofertę złożoną przez konsorcjum firm: Per Aarsleff Polska sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 20/2, 02-954 Warszawa – lider konsorcjum, Aarsleff Rohrsanierung GmbH, Sulzbach Straße 47 90552 Röthenbach/Pegnitz,  na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 2.960.000,00 zł (słownie:  dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT: 3.640.800,00  zł (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści tysięcy osiemset złotych  00/100), przedstawiającą ponadto: okres gwarancji - 60 miesięcy.
Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawia najkorzystniejszy spośród ofert nieodrzuconych bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia i uzyskała łącznie 10 punktów w skali od 0 do 10, w tym:
-           w kryterium „Cena” -                                 9,50 punktów,
-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” -            0,50 punktów.
Pozostałe oceniane oferty w bilansie wszystkich kryteriów oceny ofert (w skali od 0 do 10) uzyskały:
‑           Oferta nr 1: Blejkan SA, 70-715 Szczecin, ul. Transportowa 25 - w kryterium „Cena” - 6,85, w kryterium „Długość okresu gwarancji” - 0,50, łącznie pkt 7,35
‑           Oferta nr 2: Mazur Sp. z o.o., 86-105 Świecie, ul. Sportowa 33 b - w kryterium „Cena” - 6,37, w kryterium „Długość okresu gwarancji” - 0,50, łącznie pkt 6,87
‑           Oferta nr 3: Unimark Sp. z o.o., 34-100 Wadowice, ul. Niwy 38 - w kryterium „Cena” - 9,44, w kryterium „Długość okresu gwarancji” -0,50, łącznie pkt 9,94
‑           Oferta nr 4: Terlan Sp. z o.o., 61-324 Poznań, ul. Przemyska 5 - w kryterium „Cena” - 6,54, w kryterium „Długość okresu gwarancji” - 0,50, łącznie pkt 7,04
‑           Oferta nr 5: konsorcjum -  FHU Instbud Stanisław Boguta Sp.J., 32-420 Gdów, Nieznanowice 50; Instbud Sp. z o.o., 32-420 Gdów, Nieznanowice 50 - w kryterium „Cena” - 9,29, w kryterium „Długość okresu gwarancji” - 0,50, łącznie pkt 9,79
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż dziesięć (10) dni od przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty pocztą elektroniczną (po upływie terminu do wniesienia odwołania).
 
W zakresie części II postępowania - „Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV – ul. Aleksandry”
1)      Zamawiający działając  na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2) odrzucił ofertę złożoną przez  F.P-U. „RENO-KAN” Kinga Lasko ul. Mazowiecka 21 ,  30-019 Kraków, z ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ustanowił m.in. kryterium oceny ofert – gwarancję z wagą procentową 5% (pkt 26.1. część I –SIWZ – IDW).         
Dodatkowo  w pkt 26.2 (część I –SIWZ – IDW)  Zamawiający określił, że : Przy ocenie ofert w tym kryterium będzie uwzględniana oferowana długość okresu gwarancji, przy czym wartość ta nie może być krótsza niż 24 miesiące nie dłuższa niż 60 miesięcy. W przypadku oferowania różnych okresów gwarancji na poszczególne elementy zamówienia do oceny ofert zostanie przyjęty najkrótszy z tych okresów. Tymczasem ww. Wykonawca zaoferował długość okresu gwarancji 120 miesięcy. Ze uwagi na to, że jest to kryterium oceny ofert zamawiający nie może dokonać poprawienia tego okresu do 60 miesięcy w trybie art. 87 ust.2 pkt 3) ustawy pzp , poprawienia innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, gdyż jest to istotna zmiana w treści złożonej przez wykonawcę oferty.
2)      Po rozpatrzeniu nieodrzucony ofert, zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybrał ofertę najkorzystniejszą pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, ofertę złożoną przez firmę: Unimark Sp. z o.o., 34-100 Wadowice, ul. Niwy 38, na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto:1.981.623,00 zł (słownie:  jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote 00/100), brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT:  2.437.396,29 zł (słownie:  dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych  29 /100), przedstawiającą ponadto: okres gwarancji  - 60 miesięcy.
Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawia najkorzystniejszy spośród ofert nieodrzuconych bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia i uzyskała łącznie 10 punktów w skali od 0 do 10, w tym:
-           w kryterium „Cena” -                                 9,50 punktów,
-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” -            0,50 punktów.
Pozostałe oceniane oferty w bilansie wszystkich kryteriów oceny ofert (w skali od 0 do 10) uzyskały:
‑           Oferta nr 1: Blejkan SA, 70-715 Szczecin, ul. Transportowa 25- w kryterium „Cena” - 8,36, w kryterium „Długość okresu gwarancji” - 0,50, łącznie pkt 8,86
‑           Oferta nr 2: Mazur Sp. z o.o., 86-105 Świecie, ul. Sportowa 33 b- w kryterium „Cena” - 6,96, w kryterium „Długość okresu gwarancji” - 0,50, łącznie pkt 7,46
‑           Oferta nr 4: Terlan Sp. z o.o., 61-324 Poznań, ul. Przemyska 5- w kryterium „Cena” - 7,17, w kryterium „Długość okresu gwarancji” - 0,50, łącznie pkt 7,67
‑           Oferta nr 5: konsorcjum -  FHU Instbud Stanisław Boguta Sp.J., 32-420 Gdów, Nieznanowice 50; Instbud Sp. z o.o., 32-420 Gdów, Nieznanowice 50- w kryterium „Cena” - 8,91, w kryterium „Długość okresu gwarancji” - 0,50, łącznie pkt 9,41
‑           Oferta nr 6: Konsorcjum: Per Aarsleff Polska sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 20/2, 02-954 Warszawa – lider konsorcjum, Aarsleff Rohrsanierung GmbH, Sulzbach Straße 47 90552 Röthenbach/Pegnitz,  - w kryterium „Cena” - 9,42, w kryterium „Długość okresu gwarancji” - 0,50, łącznie pkt 9,92
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż dziesięć (10) dni od przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty pocztą elektroniczną ( po upływie terminu do wniesienia odwołania).