Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Remont kanalizacji rękawem utwardznym promieniami UV w ul. Wrocławska, Kijowska, Mazowiecka, Racławicka
Data dodania 2018-01-30 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 64/PN-20/2018 na zadanie:
Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV w ul. Wrocławska, Kijowska, Mazowiecka, Racławicka.
Pliki do pobrania:
1. Ogłoszenie
2. Część I IDW
3. Część II Kontrakt
4. JEDZ
5. Jedz instrukcja
6. Formularze
7. Informacja dot. dokumentacji FTP
8. Odpowiedzi na pytania (08.02.2018 r.)
9. Odpowiedzi na pytania (19.02.2018 r.
10. Odpowiedzi na pytania (26.02.2018 r.)
11. Odpowiedzi na pytania (20.03.2018 r.)
12. Informacja z otwarcia ofert
 
dot.: przetargu nieograniczonego nr przetargu nieograniczonego nr 64/PN-20/2018 na zadanie: „Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV w ul. Wrocławska, Kijowska, Mazowiecka, Racławicka”.
 
Kraków, 30 maja 2018 r.
Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 zawiadamia, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez: F.P.U. „RENO-KAN” Kinga Lasko 30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 21 na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 2.435.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100), brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT: 2.995.050,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100).
Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w specyfikacji okazała się najkorzystniejsza uzyskując w jedynym kryterium oceny ofert – „Oferowana cena” 10 punktów w skali od 0 do 10.
Pozostałe oceniane oferty w powyższym jedynym kryterium (w skali od 0 do 10) uzyskały:
oferta złożona przez wykonawcę: Per Aarsleff Polska Sp. z o.o. 02-954 Warszawa,
ul. Królowej Marysieńki 20/2 – 7,1 punktów,
oferta złożona przez wykonawcę: P.P.H.U. „AKWA” J. Biskup, S. Owczarek Sp. J.
41-810 Zabrze, ul. Ignacego Paderewskiego 21 – 9,5 punktów.Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż dziesięć (10) dni od przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty pocztą elektroniczną lub / i telefaksem.