Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Remont kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni Kujawy - Kolektor wzdłuż ul. Dymarek
Data dodania 2018-02-06 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

dot.: przetargu nieograniczonego nr 2/PN-2/2018 p.n. „Remont kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni Kujawy – Kolektor wzdłuż ul. Dymarek”.

Kraków, 23 kwietnia 2018 r.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej „ustawą” zawiadamia, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną  przez: BLEJKAN SA, 70-715 Szczecin, ul. Transportowa 25 na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 13.199.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100), brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT: 16.234.770,00 zł (słownie: szesnaście milionów   dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100).

Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w specyfikacji okazała się najkorzystniejsza uzyskując w jedynym kryterium oceny ofert – „Oferowana cena” 10 punktów w skali od 0 do 10.

Pozostała oceniana oferta w powyższym jedynym kryterium (w skali od 0 do 10) uzyskała:

oferta złożona przez wykonawcę: IDS-BUD SA, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87; Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 7 Sp. z o.o., 03-152 Warszawa, ul. Modlińska 310/312;

DIM CONSTRUCTION Sp. z o.o., 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87 -7,3 punkty