Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Sukcesywne dostawy nasuwek naprawczych do Magazynu Centralnego MPWiK S.A.
Data dodania 2019-01-04

Postępowanie nr: 2/PN-1/2019
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 7 stycznia 2019 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 2/PN-1/2019 na zadanie:
Sukcesywne dostawy  nasuwek naprawczych   do Magazynu Centralnego MPWIK  S.A. w 2019 roku.
 
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany termin zakończenia realizacji: do dnia 31.12.2019 r.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów MPWiK SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 3, e-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl, tel. 12 42 42 399, faks nr 12 42 42 391 lub 12 42 42 397.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Nie wymaga się wnoszenia wadium.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
22.01.2019 r. do godz. 9:15.
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 22.01.2019 r. o godz. 9:30 w siedzibie MPWiK SA, budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: cena – 90%, długość okresu gwarancji – 10%.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na dodatkowe dostawy.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi
7 styczeń 2019 r.

Pliki do pobrania:
1. SIWZ.
2.Oferta.
3. Załącznik do oferty.
4. Oświadczenia.
5. Wzór umowy.
6. Odpowiedzi na pytania (14.01.2019 r.)
7. Odpowiedzi na pytania (16.01.2019 r.)
8. Informacja z otwarcia ofert.

 

Postępowanie nr: 2/PN-1/2019

OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA
dot.: przetargu nieograniczonego nr 2/PN-1/2019 p. n. „Sukcesywne dostawy nasuwek naprawczych do Magazynu Centralnego MPWiK S.A.”

 Kraków, 28 stycznia 2019 r.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie postanowień rozdziału XXVIII.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę: KANWA Sp. z o.o., ul. Balicka 100, 30-950 Kraków zawierającą cenę ofertową (wyłącznie dla celów porównania i oceny ofert) netto: 2 741,62 zł (słownie: dwa tysiące siedemset czterdzieści jeden złotych 62/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT zawierającą 120 – miesięczny okres gwarancji.
Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji okazała się najkorzystniejsza w bilansie wszystkich kryteriów oceny ofert.
Na podstawie postanowień rozdziału III ust. 4 specyfikacji z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa na kwotę netto: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi
28 stycznia 2019 r.