Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Usuwanie awarii, wykonywanie remontów oraz budowa nowych instalacji w zakresie urządzeń energetycznych
Data dodania 2019-07-08

Postępowanie nr: 793/PN-38/2019
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 793/PN-38/2019 na zadanie:
 Usuwanie awarii, wykonywanie remontów oraz budowa nowych instalacji w zakresie urządzeń energetycznych.
 
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany cykl realizacji: 24 miesiące od podpisania umowy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów MPWiK SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 3, e-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl, tel. 12 42 42 399, faks nr 12 42 42 391 lub 12 42 42 397.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wadium wynosi 19 000, 00 zł.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
18.07.2019 r. do godz. 9:15.
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 18.07.2019 r. o godz. 9:30 w siedzibie MPWiK SA, budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: stawka roboczogodziny Rg) - 85 %, stawka kosztów pośrednich (Kp) - 10 %, stawka zysku (Z) - 5 %.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług.
Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową z jednym wykonawcą.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi
8 lipca 2019 r.

Pliki do pobrania:
1. SIWZ.
2. Oferta.
3. Oświadczenia.
4. Wzór umowy ramowej.
5. Wzór umowy definitywnej.
6. Informacja z otwarcia ofert.
 
Postępowanie nr: 793/PN-38/2019
 
OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA
dot.: przetargu nieograniczonego nr 793/PN-38/2019 na „Usuwanie awarii, wykonywanie remontów oraz budowa nowych instalacji w zakresie urządzeń energetycznych”.

 
Kraków, 24 lipca 2019 r.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie postanowień rozdziału XXVIII.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SEMAKO Sp. z o. o., ul Wiejska 40, 44-156 Łany zawierającą należny podatek od towarów i usług VAT oraz nośniki cen w następującej wysokości:
-           Koszty pośrednie (Kp) = 65,90 % do R + S;
-           Zysk (Z) = 10,80% do R + S + Kp;
-           Roboczogodzina (Rg) – 12,95 zł/godz.
Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w specyfikacji okazała się najkorzystniejsza, to znaczy zawierała najniższą cenę ofertową.
Na podstawie rozdziału III.3 ust. 3 specyfikacji z powyższym wykonawcą zostanie zawarta umowa ramowa na kwotę 1 900 000, 00  zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych 00./100) plus należny podatek od towarów i usług VAT.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi
24 lipca 2019 r.