Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Wykonanie bezwykopowego remontu istniejącej kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowanej na os. Stalowym w Krakowie
Data dodania 2019-07-02


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 792/PN-37/2019 na zadanie:
 
Wykonanie bezwykopowego remontu istniejącej kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowanej na os. Stalowym w Krakowie
 
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany termin zakończenia realizacji: do dnia 13 grudnia 2019 r.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów MPWiK SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4, e-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl, tel. 12 42 42 484, faks nr 12 42 42 391.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wadium wynosi 15.000 zł.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
10 lipca 2019 r. do godz. 9.15
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 10 lipca 2019 r. o godz. 9.30 w siedzibie MPWiK SA, budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: cena – 90%, długość okresu gwarancji – 10%.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
PLIKI DO POBRANIA:
1. SIWZ
2. Wzór oferty
3. Formularze i oświadczenia
4. Wzór umowy
5. Mapa