Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Wymiana zbiornika magazynowego węgla aktywnego w STUO – Z.O.Ś. Płaszów.
Data dodania 2019-01-28

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 28 stycznia 2019 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 59/PN-3/2019 na zadanie:
 
Wymiana zbiornika magazynowego węgla aktywnego
w STUO – Z.O.Ś. Płaszów.
 
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany termin zakończenia realizacji: do dnia 30 września 2019 r.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów MPWiK SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4, e-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl, tel. 12 42 42 392, faks nr 12 42 42 391.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wadium wynosi 5.000 zł.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
11 lutego 2019 r. do godz. 9.15.
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 11 lutego 2019 r. o godz. 9.30 w siedzibie MPWiK SA, budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Pliki do pobrania:
1. SIWZ
2. Druk oferty
3. Oświadczenia
4. Harmonogram
5. Wzór umowy
6. Informacja dot. dokumentacji FTP
7. Konfiguracja połączenia SFTP
8. Konfiguracja połączenia SFTP
9. Zmiana terminu otwarcia ofert