Menu mobile

Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Nowa taryfa
Data dodania 2021-05-20 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028 t.j.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U.2018.472), Wodociągi Miasta Krakowa S.A. złożyły do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie wydał Decyzję nr KR.RZT.70.35.2021 o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków na okres najbliższych 36 miesięcy - od dnia 28.05.2021 r. do dnia 27.05.2024 r.
 
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 36 miesięcy została skalkulowana przy założeniu, zapewnienia wszystkim odbiorcom najwyższej jakości świadczonych usług, tj. dostawę wody o jakości zgodnej z normami polskimi i Unii Europejskiej oraz odprowadzanie i skuteczne oczyszczanie 100% ścieków, w sposób ciągły i niezawodny.

Taryfa 28.05.2021 – 27.05.2024
Grafika przedstawiająca zmiany cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Alternatywa tekstowa (kliknij, aby przeczytać opis)
27.05.2021 - 10,49 zł za 1000 litrów dostarczonej wody i 1000 litrów oczyszczonych ścieków.
Taryfa za wodę i ścieki - wzrost 4,86%, tj. +51 groszy.
28.05.2021 - 27.05.2022 - 11,00 zł za 1000 litrów dostarczonej wody i 1000 litrów oczyszczonych ścieków.
Taryfa za wodę i ścieki - wzrost 4,72%, tj. +52 grosze.
28.05.2022 - 27.05.2023 - 11,52 zł za 1000 litrów dostarczonej wody i 1000 litrów oczyszczonych ścieków.
Taryfa za wodę i ścieki - wzrost 3,99%, tj. +46 groszy.
28.05.2023 - 27.05.2024 - 11,98 zł za 1000 litrów dostarczonej wody i 1000 litrów oczyszczonych ścieków.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028 t.j.) art. 24g, dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy (tj. do dnia 27 maja 2021 roku włącznie).
 
Sporządzenie wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków, poprzedzono wielokryterialną szczegółową analizą, czego efektem było określenie wymaganego prawem poziomu niezbędnych przychodów. Elementu niezbędnego dla pokrycia kosztów prawidłowej eksploatacji systemu wodociągowego
i kanalizacyjnego, a także zapewnienia skutecznej realizacji planu inwestycyjnego Wodociągów Miasta Krakowa S.A. (określonego
w szczególności w dokumencie pn. „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2025”), w którym przewidziano ponad ćwierć miliarda złotych na zwiększenie dostępności usług oraz prawie 310 milionów zł na realizację inwestycji związanych z bezpieczeństwem systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
Grafika przedstawiająca wykres pierścieniowy

Alternatywa tekstowa (kliknij, aby przeczytać opis)
Wykres pierścieniowy - w środku suma: 558 mln zł.
po lewej na pomarańczowo: zwiększenie dostępności usług - kwota 252 mln zł.
po prawej na niebiesko: bezpieczeństwo systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków - kwota 306 mln zł.

 
Łączne wydatki na inwestycje, modernizacje oraz remonty infrastruktury sanitarnej – w okresie najbliższych 36 miesięcy obowiązywania nowych taryf – znacznie przekroczą pół miliarda złotych. Wymiernym efektem realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych będzie
w szczególności ponad 80 kilometrów nowej sieci wodociągowej oraz niemal tyle samo sieci kanalizacyjnej. Dodatkowo na remonty
w zakresie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zostanie przeznaczonych blisko 190 mln złotych.
Grafika przedstawiająca wykres pierścieniowy

Alternatywa tekstowa (kliknij, aby przeczytać opis)
Wykres pierścieniowy - w środku suma: 534 mln zł.
po lewej na zielono: nakłady na inwestycje - kwota 347 mln zł.
po prawej na szaro: wydatki na remonty - kwota 187 mln zł.

Nadrzędnym celem wspomnianych działań inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz remontowych jest utrzymanie wysokiego poziomu jakości życia mieszkańców Krakowa. Warto podkreślić, że środki uzyskane z nowej taryfy, w pierwszym rzędzie przeznaczone zostaną na prawidłowa oraz terminową realizację programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Infrastruktury Sanitarnej”, opracowanego
z myślą o mieszkańcach najmniej zurbanizowanych dzielnic Gminy Miejskiej Kraków.

Jednocześnie Wodociągi Miasta Krakowa S.A. planują – jak dotychczas – skutecznie pozyskiwać zewnętrzne środki finansowe,
w szczególności pochodzące z funduszy unijnych. Trzeba zaznaczyć, że od roku 2000 Spółka pozyskała na sfinansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno–ściekowej ponad pół miliarda złotych, które umożliwiły realizację na terenie Gminy Miejskiej Kraków kompleksowego programu inwestycyjnego o bezprecedensowej skali,  mającego bezpośredni wpływ na podniesienie komfortu życia mieszkańców oraz jakość otaczającego ich środowiska.
 
Należy podkreślić, że od wielu lat przedsiębiorstwo optymalizuje koszty, w szczególności energii elektrycznej i cieplnej, m.in. poprzez skuteczne negocjacje niższych cen jej zakupu, a także rozbudowę własnej infrastruktury przeznaczonej do produkcji energii, w tym
ze źródeł odnawialnych (OZE). Trzeba zauważyć, że w obu centralnych oczyszczalniach ścieków, już od wielu lat wykorzystywana jest energia wytwarzana w ramach procesów technologicznych zachodzących na terenie tych zakładów, dzięki czemu możliwe jest uzyskiwanie istotnych, wymiernych oszczędności finansowych.
 
W latach 2002 – 2021 Wodociągi Miasta Krakowa S.A. wydały na inwestycje i remonty ponad trzy miliardy złotych. To właśnie dzięki tej niezwykle ambitnej strategii inwestycyjnej, mieszkańcy Krakowa mogą dziś korzystać z ponad 2 300 kilometrów sieci wodociągowej oraz niemal 2000 kilometrów infrastruktury kanalizacyjnej. Miasto obsługiwane jest przez cztery nowoczesne zakłady uzdatniania wody oraz dwie centralne oczyszczalnie ścieków, spełniające wszelkie normy jakościowe, w tym podwyższony poziom redukcji związków biogennych. Tak rozbudowana infrastruktura gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność dostaw najwyższej jakości wody oraz skuteczny odbiór, a następnie oczyszczanie ścieków.
Grafika przedstawiająca długość sieci wodociągowej w 2002 i 2020 roku         Grafika przedstawiająca długość sieci kanalizacyjnej w 2002 i 2020 roku

Alternatywa tekstowa (kliknij, aby przeczytać opis)
Grafika po lewej:
Długości sieci wodociągowej.
1 815 km - długość sieci wodociągowej w 2002 roku.
99,5% mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków ma możliwość korzystania z sieci wodociągowej.
2 301 km - długość sieci wodociągowej w 2020 roku.
Strzałka od lewego słupka do prawego oznaczająca przyrost sieci wodociągowej o 486 km.
Grafika po prawej:
Długości sieci kanalizacyjnej.
1 328 km - długość sieci kanalizacyjnej w 2002 roku.
98,5% mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków ma możliwość korzystania z sieci kanalizacyjnej.
1 960 km - długość sieci kanalizacyjnej w 2020 roku.
Strzałka od lewego słupka do prawego oznaczająca przyrost sieci kanalizacyjnej o 632 km.

Jesteśmy z Wami. Każdego dnia!
 
Więcej informacji: Taryfa i cenniki