Menu mobile

Kontakt
Wybierz dogodną formę kontaktu.

Powrót do strony głównej

Cofnij Zmień rozmiar czcionki Drukuj

Najważniejsze telefony

  • zgłoszenie awarii: numer alarmowy 994, 12 42-42-303, 0-800-13-00-60
  • centrala: 12 42-42-300
  • dziennik podawczy: 12 42-42-314, 12 42-42-318
 

Inne formy kontaktu


Kontakt z wybranymi departamentami

  • Dział Techniczny: 12 42-42-315
  • Dział Dokumentacji i Odbiorów: 12 42-42-412, 12 42-42-446, 12 62-03-367
  • zawieranie umów o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków: 12 42-42-435, 12 42-42-436, 12 42-42-372, 12 42-42-430, 12 42-42-481
  • informacja o należnościach: 12 62-03-370, 12 42-42-499 
  • odczyt wodomierza: 12 42-42-437, 12 42-42-487 

Adres siedziby spółki

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna

ul. Senatorska 1
30-106 Kraków
e-mail: biuro@wodociagi.krakow.pl

Krajowy Rejestr Sądowy Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy
KRS 0000057956
NIP 6750000065
Regon 350720714
Kapitał zakładowy 232 117 000,00 zł w całości opłacony

Bank Pekao S.A. I O/Kraków
43 1240 1431 1111 0000 1045 3324

Formularz kontaktowy

Poniżej znajduje się formularz za pomocą którego możesz się z nami skontaktować
Dane użytkownika
Wiadomość
Treść dotycząca przetwarzania danych osobowych

Spółka Wodociągi Miasta Krakowa S.A, ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków (dalej WMK S.A.) informuje, że jest administratorem danych osobowych przekazanych w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@wodociagi.krakow.pl).

Dane osobowe będą przetwarzane przez WMK S.A. w oparciu o prawnie uzasadniony interes WMK S.A., w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Pani/Pana pytanie zawarte w formularzu kontaktowym, a także jeżeli będzie to konieczne w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celu realizacji prawnych obowiązków WMK S.A. w zakresie realizacji zadań publicznych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi; niepodanie danych uniemożliwi udzielenie Pani/Panu odpowiedzi. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, lub uzupełnienia, w przypadkach określonych przepisami prawa uprawnienie do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – poprzez przesłanie swojego żądania na adres: iod@wodociagi.krakow.pl, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Informację jak złożyć skargę można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z Pani/Pana pytaniem, a także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania, a w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, skutkującego obowiązkiem jego uwzględnienia – do czasu jego wniesienia. W zakresie określonym prawem, dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz WMK S.A. usługi doradcze, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną działalności WMK S.A. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej WMK S.A. w zakładce RODO w WMK S.A..


Sekretariat Prezesa Zarządu

tel. 12 62-03-320, 12 42-42-329
fax 12 42-42-322

Sekretariat Wiceprezesa Zarządu

tel. 12 62-03-325, 12 62-03-326
fax 12 42-42-322

Sekretariat Wiceprezesa Zarządu

tel. 12 43-33-421
fax 12 42-42-442


Sekretariat Członka Zarządu

tel. 12 42-42-443, 12 43-33-432
fax 12 42-42-442

Sekretariat Członka Zarządu

tel. 12 62-03-325, 12 62-03-326
fax 12 42-42-322

Rzecznik prasowy:

Robert Żurek
tel. 12 62-03-369
tel kom. 662-19-19-19
fax 12 42-42-322
e-mail: rzecznik.prasowy@wodociagi.krakow.pl