Menu mobile

Kontakt
Wybierz dogodną formę kontaktu.

Powrót do strony głównej

Cofnij Zmień rozmiar czcionki Drukuj

Zgłoś awarię

Numer alarmowy 994
 • 12 42-42-303
 • 0-800-13-00-60


Centrala

 • 12 42-42-300

Centrum Obsługi Mieszkańców
ul. Senatorska 9, 30-106 Kraków

 • Recepcja - Dziennik Podawczy:
  12 42-42-314, 12 42-42-318
 • Dział Techniczny:
  12 42-42-315
 • Dział Dokumentacji i Odbiorów:
  12 42-42-412
 • Zawieranie umów o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków:
  12 42-42-432, 12 42-42-435, 12 42-42-436
 • Informacja o należnościach:
  12 62-03-370, 12 42-42-499
 • Odczyt wodomierza:
  12 42-42-437, 12 42-42-438, 12 42-42-487

Adres siedziby spółki

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka Akcyjna w Krakowie

ul. Senatorska 1
30-106 Kraków
e-mail: biuro@mpwik.krakow.pl

Krajowy Rejestr Sądowy Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy
KRS 0000057956
NIP 6750000065
Regon 350720714
Kapitał zakładowy 208 457 000,00 zł w całości opłacony

Bank Pekao S.A. I O/Kraków
43 1240 1431 1111 0000 1045 3324

Formularz kontaktowy

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków (MPWiK).Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.
 
Dane użytkownika
Wiadomość
Treść dotycząca przetwarzania danych osobowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków (MPWiK) informuje, że jest administratorem danych osobowych przekazanych w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod.wodociagi@mpwik.krakow.pl).

Dane osobowe będą przetwarzane przez MPWiK w oparciu o prawnie uzasadniony interes MPWiK, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Pani/Pana pytanie zawarte w formularzu kontaktowym, a także w celu realizacji prawnych obowiązków MPWiK w zakresie realizacji zadań publicznych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi; niepodanie danych uniemożliwi udzielenie Pani/Panu odpowiedzi. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, lub uzupełnienia, w przypadkach określonych przepisami prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – poprzez przesłanie swojego żądania na adres: iod.wodociagi@mpwik.krakow.pl, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Informację jak złożyć skargę można znaleźć na stronie: https://uodo.gov.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z Pani/Pana pytaniem, a także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania, a w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, skutkującego obowiązkiem jego uwzględnienia – do czasu jego wniesienia. W zakresie określonym prawem, dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz MPWiK usługi doradcze, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną działalności MPWiK. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej MPWiK pod adresem: https://wodociagi.krakow.pl/strefa-klienta/rodo.html.


Sekretariat Prezesa Zarządu

tel. 12 62-03-320, 12 42-42-329
fax 12 42-42-322

Sekretariat Wiceprezesa Zarządu

tel. 12 62-03-325, 12 62-03-326
fax 12 42-42-322

Sekretariat Wiceprezesa Zarządu

tel. 12 43-33-421
fax 12 42-42-442


Sekretariat Członka Zarządu

tel. 12 42-42-443, 12 43-33-432
fax 12 42-42-442

Sekretariat Członka Zarządu

tel. 12 62-03-325, 12 62-03-326
fax 12 42-42-322

Rzecznik prasowy:

Robert Żurek
tel. 12 62-03-369
tel kom. 662-19-19-19
fax 12 42-42-322
e-mail: rzecznik.prasowy@mpwik.krakow.pl