Menu mobile

Taryfa i cenniki

Powrót do strony głównej

Taryfa i cenniki Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. informują, że w dniu 21 grudnia 2023 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając  na podstawie art. 24c ust. 2, art. 24j, art. 27a ust. 1, 2 i 3 pkt 2 oraz art. 27c ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 537) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z wniosku Wodociągów Miasta Krakowa S.A. z dnia 31 października 2023 r., uzupełnionego pismami znak EEP.033.21.2023 z dnia 7 listopada 2023 r., EEP.033.22.2023 z dnia 16 listopada 2023 r., oraz EEP.033.22.2023 z dnia 15 grudnia 2023 r., o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz zatwierdzenie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na okres 3 lat:
 
  • zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków na okres 3 lat,
     
  • orzekł o skróceniu okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy, zatwierdzonej decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: KR.RZT.70.144.2022 z dnia 16 grudnia 2022 r., do dnia wejścia w życie decyzji  KR.RZT.70.157.2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.
 
 
CENY ZA 1 m3 WODY I ŚCIEKÓW W PIERWSZYCH 12 MIESIĄCACH OBOWIĄZYWANIA TARYFY (OD 29.12.2023 r.)
 
WYSZCZEGÓLNIENIE Cena netto
(zł)
Cena brutto
(zł)
Cena za 1 m3 dostarczanej wody:

•  Grupa od 1 do 8
•  Grupa od 9 do 17


5,51
5,56

5,95
6,00
Cena za 1 m3 odebranych ścieków:
•  Grupa od 1 do 8

7,10

7,67
 

Decyzja taryfowa dostępna na stronie:
https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-krakowie-taryfy/decyzja-znak-kr-rzt-70-157-2023-z-dnia-21-grudnia-2023-r-o-zatwierdzeniu-taryfy-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-zbiorowego-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-miejskiej-krakow.html

Stanowisko Organu Regulacyjnego (0.16MB, PDF) w sprawie zakwalifikowania podmiotów świadczących usługi bytowe do właściwej grupy taryfowej.

Jednocześnie przypominamy, że od dnia 27 grudnia 2023 r. do wejścia w życie nowej taryfy obowiązują ceny za wodę i ścieki zamieszczone w komunikacie z dnia 20 grudnia 2023 r.: Ceny za wodę i ścieki od 27.12.2023 r.

 
 

PLIKI DO POBRANIA