Menu mobile

Fundusze EOG i Fundusze norweskie

Powrót do strony głównej

Fundusze EOG i Fundusze norweskie Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Logo: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz logo: EEA and Norway Grants.
Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej
 
tekst: Umowa nr MFEOG.07.04.13-06-0021/21-00 na realizację ProjektuModernizacja gospodarki elektroenergetycznej, cieplnej i biogazowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie przy ul. Kosiarzy3
tekst: dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021
tekst: w ramach Programu: Środowisko, Energia i Zmiany klimatu, obszar programowy: Energia.


W dniu 29.11.2021 r. Wodociagi Miasta Krakowa S.A. podpisały umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu „Modernizacja gospodarki elektroenergetycznej, cieplnej i biogazowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie przy ul. Kosiarzy 3”

Projekt będzie realizowany ze środków Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Obszar programowy, w ramach którego będzie realizowany wskazany projekt to Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne.
Bezpośrednim wymogiem/rezultatem Programu jest budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych.
 

oCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW pŁASZÓW Z LOTU PTAKA
 

Cele Projektu 

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach, przemyśle i gminach. Dzięki podjętym działaniom system ciepłowniczy stanie się „systemem efektywnym”, tzn. zgodnie z Dyrektywą 2012/27/UE wykorzystującym do produkcji ciepła co najmniej 50% energii ze źródeł odnawialnych oraz ciepło odpadowe. Będzie to również w 100% ciepło pochodzące z kogeneracji.


Realizacja Projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących rezultatów:
 • wsparcia miejskiej infrastruktury ciepłowniczej,

 • poprawy efektywności energetycznej i wytwarzanie energii w przemyśle.

 

Zakres Projektu

 • przebudowa instalacji biogazu do zasilania istniejących oraz planowanych modułów kogeneracyjnych przez zastosowanie zbiorników sferycznych do przechowywania i uśredniania składu biogazu w czasie (w miejsce zbiorników cylindrycznych, które posiadają ograniczony zakres regulacji pracy (60 ÷ 100%) pojemności zbiornika)

 • dobudowa 2 modułów kogeneracyjnych o mocy ok. 800 kW każdy, z niskoemisyjnymi silnikami spalającymi biogaz przy zawartości w spalinach NOx (tlenków azotu) 250mg/Nm³

 • rozbudowa sieci cieplnej niskoparametrowej obejmującej planowane wykorzystanie ciepła skojarzonego z kogeneracji do ogrzewania budynków już podłączonych do sieci cieplnej, ogrzewania stacji przyjęcia osadów z kanalizacji oraz planowanej przebudowy węzłów przyłączeniowych w budynku socjalnego z centralą dyspozytorską i warsztatów

 • montaż sieci cieplnej niskoparametrowej z rur stalowych preizolowanych w płaszczu PEHD prowadzonych w gruncie

 • wykorzystanie do celów grzewczych ciepła odpadowego pochodzącego ze spalarni osadów

 • montaż instalacji gazowej (biogaz) zasilającej moduły kogeneracyjne

 • modernizacja układu elektroenergetycznego oczyszczalni

 

Koszt

Całkowity koszt projektu według pierwotnej umowy to 12 144 156,54 zł,  przy czym wartość pozyskanego dofinansowania wynosi 4 442 984,10 zł.

W dniu 31.01.2023 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie Projektu na mocy, którego wartość zadania została zwiększona o 5 791 088,46 do wysokości 17 935 245,00 PLN zł, z czego dofinansowanie w wysokości 45% wzrosło o 2 118 690,90 i wynosi 6 561 675,00 zł.
 

 

O funduszach

Fundusze EOG i fundusze norweskie reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami, a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.
Fundusze EOG i fundusze norweskie na lata 2014–2021 wynoszą 2,8 miliarda euro.
Priorytety na ten okres to:
 • 1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
 • 2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
 • 3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
 • 4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
 • 5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.
Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.
Program funduszy EOG i funduszy norweskich składa się z dwóch mechanizmów finansowych. Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB.
Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię.

Przejdź do aktualności dotyczących projektu.

Wiecej informacji o funduszach EOG i funduszach norweskich można znaleźć na stronie internetowej eeagrants.org.