Menu mobile

Standardy Ochrony Małoletnich w Wodociągach Miasta Krakowa S.A.

Powrót do strony głównej

Standardy Ochrony Małoletnich Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Standardy ochrony małoletnich w Wodociągach Miasta Krakowa S.A

 

I. Zasady ogólne

 1. Standardy ochrony małoletnich, zwanych dalej „Standardami”, wprowadzone w Wodociągach Miasta Krakowa S.A., zwanej dalej „Spółką” lub „WMK S.A.”, dotyczą całej działalności prowadzonej przez Spółkę skierowanej do małoletnich.  
 2. Standardy potwierdzają odpowiedzialność Wodociągów Miasta Krakowa S.A. oraz wzmacniają zaufanie do Spółki, jako organizatora zajęć edukacyjnych. 
 3. Celem wprowadzenia Standardów jest ochrona małoletnich – uczestników przedsięwzięć organizowanych przez WMK S.A., w tym zajęć edukacyjnych, poprzez określenie dla wszystkich osób zaangażowanych w te działania prawidłowych zachowań w stosunku do uczestników zajęć oraz przekazanie wskazówek, przykładów dobrych praktyk, procedur oraz informacji o konsekwencjach prawnych zaniedbań lub naruszeń zapisów prawa dotyczących ochrony małoletnich przed wszelką przemocą, w tym seksualną.
 

II. Odpowiedzialność za ochronę małoletnich

 1. WMK S.A. uznaje, że opieka nad małoletnimi jest rozumiana jako troska o ich godność, dobro fizyczne i psychiczne.
 2. WMK S.A. nie toleruje nadużyć wobec małoletnich.
 3. WMK S.A. respektuje prawa małoletnich.
 4. WMK S.A. w trakcie prowadzonej działalności, w tym  edukacyjnej, gwarantuje bezpieczeństwo i ochronę małoletnich. 
 5. Personel zajęć zna i stosuje Standardy Spółki w zakresie ochrony małoletnich. 
 6. WMK S.A. określa poniższe wymagania w stosunku do personelu:
  • na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia  13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1304, z późn. zm.) Spółka wymaga, aby osoby prowadzące zajęcia i pracownicy oddelegowani do pracy z dziećmi podczas zajęć z małoletnimi przedłożyli:
   • informację z weryfikacją w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
   • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.
  • Osoby, o których mowa w pkt 1, posiadające obywatelstwo innego państwa niż Rzeczpospolita Polska, ponadto przedkładają informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi.
  • Osoby, o których mowa w pkt 1, składają oświadczenie o państwie lub państwach, w których zamieszkiwały w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa, oraz jednocześnie przedkładają informację z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi.
  • Jeżeli prawo państwa, o którym mowa w pkt 2 lub 3, nie przewiduje wydawania informacji do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi, przedkłada się informację z rejestru karnego tego państwa. 
  • W przypadku, gdy prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja, o której mowa w pkt 2-4, nie przewiduje jej sporządzenia lub w danym państwie nie prowadzi się rejestru karnego, osoba, o której mowa w pkt 1, składa oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie była prawomocnie skazana w tym państwie za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia  29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz nie wydano wobec niej innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuściła się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi.
  • Oświadczenia, o których mowa w pkt 3 i 5, składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
  • Osoby, które nie przedłożyły Spółce powyższych informacji, zaświadczeń i oświadczeń, nie zostaną dopuszczone do pracy z dziećmi.
  • W przypadku choroby lub innej nieobecności personelu wyznaczonego do realizacji zajęć edukacyjnych i zastępstwa przez inną osobę, w stosunku do niej stosuje się postanowienia pkt 1.
  • Informacje oraz oświadczenia, o których mowa w pkt 1-5 załączane są do akt osobowych pracownika albo dokumentacji dotyczącej osoby dopuszczonej do takiej działalności.
 

III. Dobre praktyki

 1. Dobre praktyki zostają wprowadzone w celu eliminowania ryzyka popełniania nadużyć wobec małoletnich, a ich przestrzeganie pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia nadużyć w relacji z dziećmi i młodzieżą.
 2. Celem dobrych praktyk jest:
 • zapewnienie bezpieczeństwa małoletnim biorącym udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Spółkę,
 • poinformowanie rodziców lub prawnych opiekunów małoletnich biorących udział w zajęciach edukacyjnych o wdrożeniu przez Spółkę Standardów ochrony małoletnich.
 1. Dobre praktyki mają na uwadze dobro małoletnich, dlatego podczas zajęć edukacyjnych kładziony jest nacisk na:
 • słuchanie,
 • szacunek,
 • docenianie wysiłków i osiągnięć,
 • motywowanie i angażowanie.
 1. Wszyscy małoletni są traktowani przez personel z należytą troską.
 2. Zajęcia edukacyjne są grupowe i odbywają się w obecności wychowawcy/ opiekuna/nauczyciela lub rodzica. Personel nie przebywa z małoletnimi sam na sam.
 3. Nie akceptowane jest jakiekolwiek zachowanie, które może zostać odczytane jako znęcanie się lub dokuczanie, zarówno ze strony dorosłych jak i małoletnich.
 4. Realizacja zajęć edukacyjnych przez WMK S.A. nie wymaga korzystania z Internetu, mediów społecznościowych, komunikatorów internetowych. Organizator nie udostępnia sieci Wi-Fi.
 5. Osoby prowadzące zajęcia edukacyjne nie mogą utrzymywać kontaktów zawodowych ani osobistych z uczestnikami zajęć edukacyjnych, w szczególności nie mogą komunikować się za pomocą mediów społecznościowych lub komunikatorów internetowych. 
 6. Zabronione jest pozostawanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających przez personel prowadzący zajęcia.
 7. Nie akceptowane jest werbalne naruszanie dobra małoletnich przez personel. Stosowane są środki, język i metody adekwatne do wieku uczestników zajęć edukacyjnych.
 8. Nie akceptowany jest kontakt fizyczny personelu z małoletnimi inny niż przewidziany i wymagany w scenariuszu zajęć edukacyjnych, naruszający nietykalność fizyczną uczestnika. 
 9. Personel posiada wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwraca uwagę na czynniki ryzyka i symptomy krzywdzenia dzieci. W przypadku ich zidentyfikowania podejmuje rozmowę z wychowawcą/opiekunem/nauczycielem, który sprawuje opiekę nad grupą małoletnich, a następnie podejmuje stosowne działania przewidziane prawem. 
 10. Fotografowanie i nagrywanie małoletnich biorących udział w zajęciach edukacyjnych i upublicznianie tych materiałów odbywa się wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 
 11. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekuna na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.
 12. Wszelkie naruszenia zasad określonych w Standardach należy zgłaszać do WMK S.A. Zgłoszenie można przesłać na adres: zgodnosc@wodociagi.krakow.pl.

IV. Postanowienia końcowe
 1. Standardy wchodzą  w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Ogłoszenie następuje poprzez przesłanie personelowi tekstu drogą elektroniczną oraz zamieszczenie na stronie www Spółki.