Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z budową i przebudową przyłączy w ul. Norwida i Rusałek w Krakowie.
Data dodania 2019-05-16

OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

PROWADZONEGO  W  CELU  REALIZACJI  UMOWY  RAMOWEJ

dot.: zamówienia na budowę sieci wodociągowych nr 280/SW-6/2019 na zadanie: „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z budową i przebudową przyłączy w ul. Norwida i Rusałek w Krakowie”.

Kraków, 16 maja 2019 r.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zwanej dalej: „ustawą” zawiadamia, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną wspólnie przez: Agnieszkę Irzyk „OMEGA 3” Zakład Sieci Wodno - Kanalizacyjnych, 32-412 Wiśniowa, Lipnik 326 oraz „OMEGA” Zakład Sieci Wodno Kanalizacyjnych Iwona Irzyk, 41-711 Ruda Śląska, ul. Szkolna 17; Szczepan Irzyk „OMEGA 1” Zakład Sieci Wodno - Kanalizacyjnych, 32-412 Wiśniowa, Lipnik 327 na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 292.952,36 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 36/100), brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT: 360.331,40 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych 40/100), zawierającą 60 - miesięczny okres gwarancji.

Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji przedstawia najkorzystniejszy spośród ofert nieodrzuconych bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia i uzyskała (w skali od 0 do 10) łącznie 10 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 9,5 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów.

Pozostałe oceniane oferty w bilansie wszystkich kryteriów oceny ofert uzyskały (w skali od 0 do 10):

2)       oferta złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „KOMA” Mariusz Koładka (lider konsorcjum), 31-305 Kraków, ul. Radzikowskiego 35 oraz PRIB „KOMA” Sp. z o.o., Brzezie, ul. Narodowa 27, 32-080 Zabierzów

– łącznie 9 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 8,5 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów;

3)       oferta złożona przez wykonawcę: Jarosław Irzyk OMEGA - Zakład Sieci Wodno - Kanalizacyjnych, 41-711 Ruda Śląska, ul. Szkolna 17 – łącznie 8,9 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 8,4 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów;

4)       oferta złożona przez wykonawcę: Marek Bryg Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „ROBIN”, 30-105 Kraków, ul. Tadeusza Kościuszki 53 – łącznie 8,1 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 7,6 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów;

5)       oferta złożona przez wykonawcę: Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna (lider konsorcjum), Nieznanowice 50, 32-420 Gdów oraz INSTBUD Sp. z o.o., Nieznanowice 50, 32-420 Gdów – łącznie 7,9 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 7,4 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,4 punktów;

6)       oferta złożona przez wykonawcę: AG SYSTEM Sp. z o.o., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 15

– łącznie 6,8 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 6,3 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów;

7)       oferta złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Sp. z o.o., 30-389 Kraków, ul. Komuny Paryskiej 5 – łącznie 6,4 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 5,9 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów.