Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Remont kapitalny (wymiana) fragmentu kanału sanitarnego w ciągu ul. Białoruskiej w Krakowie.
Data dodania 2019-06-12

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 12 czerwca 2019 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 716/PN-32/2019 na zadanie:
 
Remont kapitalny (wymiana) fragmentu kanału sanitarnego
w ciągu ul. Białoruskiej w Krakowie.
 
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany cykl realizacji: 2 miesiące od przekazania placu budowy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów MPWiK SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4, e-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl, tel. 12 42 42 392, faks nr 12 42 42 391.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Nie wymaga się wnoszenia wadium.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
11 lipca 2019 r. do godz. 9.15.
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 11 lipca 2019 r. o godz. 9.30 w siedzibie MPWiK SA, budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Pliki do pobrania:
1. SIWZ
2. Druk oferty
3. Oświadczenia
4. Wzór umowy
5. Mapa ul. Białoruska przebieg sieci.
6. Odpowiedź na pytanie 21.06.
7. Odpowiedź na pytania (03.07.2019 r.)


 
OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

dot.: przetargu nieograniczonego nr 716/PN-32/2019 p.n. „Remont kapitalny (wymiana) fragmentu kanału sanitarnego w ciągu ul. Białoruskiej w Krakowie”.

           Kraków, 6 sierpnia 2019 r.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie postanowień rozdziału XXVIII ust.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawiadamia, że po rozpatrzeniu przez komisję przetargową złożonych ofert w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną wspólnie przez: OMEGA Zakład Sieci Wod. – Kan. Sp. z o.o., 30-611 Kraków, ul. Malwowa 12 oraz OMEGA Zakład Sieci Wodno – kanalizacyjnych Jarosław Irzyk, 41-711 Ruda Śląska, ul. Szkolna 17 na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 567.777,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 00/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT zawierającą
36 - miesięczny okres gwarancji.

Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji okazała się najkorzystniejsza, to znaczy zawierała najniższą cenę ofertową.