Menu mobile

Wytyczne eksploatacyjne

Powrót do strony głównej

Wytyczne eksploatacyjne w zakresie projektowania,
realizacji i odbiorów urządzeń
i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Wytyczne eksploatacyjne w zakresie projektowania, realizacji i odbiorów urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

 


 ikonka_dokument (1.12KB, PNG)Pobierz plik pdf z interaktywnym spisem treści (możliwość szybkiego uzyskania dostępu do określonych obszarów dokumentu klikając dany rozdział lub numer strony) (2.39MB, PDF)


Wytyczne eksploatacyjne w zakresie projektowania, realizacji i odbiorów urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych stanowią zbiór podstawowych wymagań Wodociągów Miasta Krakowa, które należy spełnić przy opracowywaniu dokumentacji projektowych i przy prowadzeniu robót budowlanych w zakresie budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a w szczególności sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wytyczne te opracowane przez zespół inżynierów Wodociągów Miasta Krakowa dedykowane są projektantom, wykonawcom, inwestorom i nadzorowi technicznemu w celu ułatwienia wzajemnej współpracy w zakresie projektowania, uzgadniania, realizacji, odbioru oraz poprawy jakości przekazywanych do eksploatacji urządzeń i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych.

Zasady podane w opracowanych Wytycznych stanowią integralną część wydawanych przez Wodociągi Miasta Krakowa dokumentów w szczególności: informacji technicznych, opinii technicznych, warunków przyłączenia sieci i warunków przyłączenia nieruchomości do sieci.

Wytyczne zostały wprowadzone do stosowania Zarządzeniem Prezesa Zarządu WMK S.A. z dnia 11 czerwca 2018 r.

Opracowanie zostało podzielone na rozdziały tematyczne, których układ przedstawia się następująco:
 

  • Rozdział I - Wprowadzenie, w którym zawarto ogólne dane dotyczące przedmiotu opracowania i podstawy opracowania.

  • Rozdział II - Zasady opracowania dokumentacji projektowej, w którym zawarto niezbędny zakres dokumentacji, dostosowany do jej rodzaju oraz ogólne wymagania dla zawartości dokumentacji projektowej w zakresie sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej i przyłączy.

  • Rozdział III - Wymagania projektowe dla urządzeń wodociągowych w szczególności dla sieci wodociągowej odniesione do sieci wodociągowej, w tym przewodów magistralnych i rozdzielczych oraz urządzeń wodociągowych między innymi hydroforni, komór regulacyjno-pomiarowych i innych urządzeń.

  • Rozdział IV - Wymagania projektowe dla urządzeń kanalizacyjnych w szczególności dla sieci kanalizacyjnej odniesione do sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej oraz urządzeń kanalizacyjnych w tym pompowni ścieków, tłoczni, zbiorników retencyjnych i innych urządzeń.

  • Rozdział V - Wymagania projektowe dla przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, w którym przedstawiono wymagania dla projektowania i realizacji przyłączy oraz szczegółowe dane dotyczące doboru wodomierzy.

  • Rozdział VI - Zasilanie energetyczne i zdalny monitoring obiektów bezobsługowych, w którym przedstawiono zasilanie energetyczne obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych, układy pomiarów technologicznych i sterowania urządzeniami oraz monitoring przepływu.

  • Rozdział VII - Warunki wykonawstwa i odbioru sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przyłączy, w którym przedstawiono procedury związane z prowadzeniem budowy, nadzorem ze strony WMK S.A., odbiorem i przejęciem do eksploatacji.

  • Rozdział VIII - Bibliografia ma bezpośredni związek z przedmiotem wytycznych zawartych w Rozdziałach II-VII i zawiera przepisy i normy, związane ze szczegółowym kształtowaniem rozwiązań w zakresie wytycznych.

 
UWAGA! – W związku ze stworzonym przez WMK S.A. w Krakowie Modelem Opadowym Lokalnym dla Miasta Krakowa - obliczeń związanych z określeniem limitu zrzutu wód opadowych z inwestycji oraz wymiarowaniem zbiorników retencyjnych należy dokonywać zgodnie z Zaleceniami do wymiarowania systemów odwodnień terenów (0.34MB, PDF).