Menu mobile

Pitnik w Twoim szpitalu

Powrót do strony głównej

Pitnik w Twoim szpitalu Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

W Krakowie Dobra woda prosto z kranu w Twoim szpitalu

 
Celem programu „W Krakowie dobra woda prosto z kranu w Twoim szpitalu” jest wyposażenie krakowskich szpitali w pitniki – urządzenia umożliwiające łatwy, szybki, higieniczny i bezpieczny dostęp do wody pitnej z sieci wodociągowej.


Do programu może przystąpić każdy szpital zlokalizowany na terenie Gminy Miejskiej Kraków i zaopatrywany w wodę przez Wodociągi Miasta Krakowa.

 
Przez pitnik należy rozumieć urządzenie do udostępniania wody pitnej zamontowane do ściany, posiadające misę i kranik, do którego należy doprowadzić wodę zimną i zapewnić odpływ ścieków poprzez podłączenie do wewnętrznej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej szpitala. Koszt urządzenia i jego montażu ponoszą Wodociągi Miasta Krakowa. Koszty dostosowania instalacji wewnętrznej ponosi szpital. Pozostałe wytyczne ujęte zostały w Regulaminie programu (0.34MB, PDF).


JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU?

KROK 1: W celu zgłoszenia szpitala do programu należy przesłać na adres WMK S.A., ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków lub drogą elektroniczną na adres promocja@wodociagi.krakow.pl wypełniony i podpisany Wniosek o objęcie programem (0.11MB, PDF).

KROK 2: Po otrzymaniu wniosku Wodociągi Miasta Krakowa na swój koszt przeprowadzą badanie wody w szpitalu. Pozytywny wynik badań oznaczać będzie zakwalifikowanie szpitala do programu.
 

Etapy procesu montażu pitnika w szpitalu 


ETAP I: Przygotowanie
 
1. Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu do programu – szpital, w terminie do trzech miesięcy,  dokona na swój kosz zmian na instalacji wewnętrznej w oparciu o „Wytyczne do montażu pitnika” (0.68MB, PDF) przygotowane przez producenta pitnika (wybór miejsca, sposób montażu zaworów, kwestia bezpieczeństwa, etc.). Przygotowując miejsce pod montaż pitnika należy również uwzględnić szerokość tablicy informacyjnej (wys. 120 cm, szer. 60 cm), która stanowi nieodłączną część instalacji. Szpital do 3 dni roboczych od zakończenia prac instalacyjnych poinformuje pisemnie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) Wodociągi Miasta Krakowa o zakończeniu prac. Szczegółowe informacje dotyczące montażu pitnika można uzyskać pod numerem telefonu:  669-777-300 lub 792-777-320 – Piotr Ormian.


ETAP II: Montaż i przekazanie pitnika
 
1. Producent pitnika na zlecenie Wodociągów Miasta Krakowa dokona instalacji urządzenia wraz z tablicą informacyjną „W Krakowie Dobra woda prosto z kranu w Twoim szpitalu” w ustalonym ze szpitalem terminie. Prawidłowy montaż urządzenia jest podstawą do podpisania protokołu odbioru pomiędzy producentem pitnika, a przedstawicielem szpitala. Producent pitnika przekaże przedstawicielowi szpitala „Instrukcję użytkowania pitnika”.

2. Wodociągi Miasta Krakowa przeprowadzą na swój koszt badanie wody pobranej bezpośrednio z pitnika i poinformują o wyniku badania szpital oraz producenta pitnika. Tylko pozytywny wynik badania jest podstawą do udostępnienia urządzenia dla użytkowników.
 
3. Przekazanie pitnika szpitalowi przez Wodociągi Miasta Krakowa nastąpi w formie umowy darowizny.
 

Etap III: Udostępnienie pitnika użytkownikom 

1. Szpital  zapozna pracowników i pacjentów z zasadami higieny i bezpiecznego korzystania z zamontowanego pitnika.

2. Szpital będzie korzystać z pitnika zgodnie z „Instrukcją użytkowania pitnika”.

3. Wodociągi Miasta Krakowa raz do roku po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia od szpitala, przeprowadza kontrolne badanie wody.

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją użytkowania pitnika, ponieważ zdarzają się częste uszkodzenia, które nie podlegają reklamacji. W przypadku, gdy pitnik nie działa prawidłowo prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 606 440 206.

Pliki do pobrania