Menu mobile

Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap IV

Powrót do strony głównej

Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap IV Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

logotyp Infrastruktura i środowisko. Narodowa strategia spójności.     logotyp Unia Europejska. Fundusz Spójności.
 
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

 
Projekt "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap IV" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
 
 

PROJEKT ZAKOŃCZONY


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie pozyskało fundusze unijne, które umożliwią zrefundowanie kosztów inwestycji zrealizowanych ze środków własnych w latach 2007-2015. Inwestycje obejmowały: budowę  kanalizacji sanitarnej, budowę kolektorów ogólnospławnych, modernizację systemu dezynfekcji wody, rozbudowę stacji zlewnej ścieków oraz przebudowę magistral wodociągowych. Wartość całkowita projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap IV”  wynosi  71 514 959,91 zł (z VAT)  z czego maksymalna wysokość dofinansowania z  Funduszu Spójności to 20 947 036,27 zł.

13 lutego 2015 roku została podpisana umowa pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet: Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 15 tys. Całkowity koszt projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap IV” opiewa na kwotę 71 514 959,91 zł (z VAT) z czego maksymalna wysokość dofinansowania z  Funduszu Spójności to: 20 947 036,27 zł co stanowi 44,16 % kosztów kwalifikowanych.

Film z realizacji projektu: "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap IV"
Kadr z filmu. Na nim napis Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie Etap IV.

 
Kontrakty na budowę:
 • Kontrakt I -  „Rozbudowa stacji zlewnej 0b. 2 w Oczyszczalni Ścieków Płaszów II”
 • Kontrakt II – „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie os. Łęg i os. Lesisko-Mogiła oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowskiego w Krakowie”
 • Kontrakt III – „Budowa sieci kanalizacyjnej DN 80 cm w ul. Białoprądnickiej i Pasteura w Krakowie”
 • Kontrakt IV – „Budowa kolektora ogólnospławnego w ul. Grota Roweckiego i Bobrzyńskiego oraz budowa kanału ogólnospławnego w ul. Czerwone Maki”
 • Kontrakt V – „Realizacja „pod klucz” - remont kapitalny rurociągu lewarowego południowego wraz z przyłączami do studni infiltracyjnych w ZUW Bielany”
 • Kontrakt VI – „Modernizacja systemu dezynfekcji wody pitnej w ZUW Raba (ultrafiolet)”
 • Kontrakt VII – „Przebudowa magistral wodociągowych DN 800/600 mm oraz sieci wodociągowej z przyłączami w nowoprojektowanej ul. Kuklińskiego w Krakowie ”
 • Kontrakt VIII – „Przebudowa magistrali wodociągowej DN 800 mm w ul. Kościuszki w Krakowie Etap I wraz z siecią wodociągową DN 150 mm i DN 200 mm ”
 
Kontrakt usługowy:
 • Kontrakt IX – „Działania Informacyjno-promocyjne”

Cele projektu
Głównym celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze miasta i aglomeracji  Kraków, a także poprawa stanu infrastruktury technicznej. Istotne jest też wywiązanie się z wymagań określonych w Dyrektywie ściekowej oraz wodnej, a także spełnienie wymagań stawianych w tym zakresie przez Unię Europejską.

Działania objęte Projektem umożliwiły likwidację niedoborów w zakresie zbiorczego systemu sanitarnego. Budowa nowej sieci kanalizacyjnej powoduje zwiększenie stopnia skanalizowania, natomiast modernizacja sieci pozwala przeciwdziałać procesowi infiltracji nieczystości sanitarnych do gruntu.

Wybudowana nowa stacja zlewna na Oczyszczalni Ścieków Płaszów, gwarantuje bezawaryjny odbiór ścieków, a także możliwość zwiększonego odbioru ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi na teren oczyszczalni.

Inwestycje w sektorze gospodarki wodnej miały na celu zapewnienie stałych dostaw wody w różne rejony miasta oraz likwidację negatywnych skutków awarii jak i utrzymanie wysokiego stopnia uzdatnienia oraz bezpieczeństwa bakteriologicznego wody do picia produkowanej w ZUW „Raba”.

Zniwelowanie braków w zakresie infrastruktury związanej z ochroną środowiska miało także na celu poprawę atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej miasta oraz wzrost standardu życia jego mieszkańców.
 
Finansowanie (zgodnie z Umową o dofinansowanie)
 • Całkowity koszt  Projektu (z VAT) wynosi: 71 514 959,91 zł
 • Koszty Projektu ogółem (bez VAT): 58 599 630,84 zł 
       w tym
 • koszty kwalifikowane - 47 437 097,39 zł
 • koszty niekwalifikowane - 11 162 533,45 zł