Menu mobile

Innowacyjne technologie odzysku surowców

Powrót do strony głównej

Innowacyjne technologie odzysku surowców Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

KONSORCJUM
 


logo partnerów

 

logo  NCBR Logo Wodociągów Miasta Krakowa Logo Politechniki Krakowskiej
 

Projekt „Innowacyjne technologie odzysku i przetwarzania odpadów oraz rewitalizacja terenów zanieczyszczonych w systemie komunalnej gospodarki cyrkulacyjnej”
POIR.04.01.02-00-0032/17
InTOwGC
 
 

Dnia 26 września 2018 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. oraz Politechnika Krakowska
im. T. Kościuszki podpisały umowę o dofinansowanie projektu pn. „Innowacyjne technologie odzysku i przetwarzania odpadów oraz rewitalizacja terenów zanieczyszczonych w systemie komunalnej gospodarki cyrkulacyjnej” przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z klasyfikacją odpadów, określoną w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21), osady powstające podczas oczyszczania wody oraz osady denne zawierające metale ciężkie należy traktować jako odpady niebezpieczne. Na zagospodarowanie tego typu osadów w Polsce znacząco wpłynęły wymogi prawne związane z członkostwem naszego kraju w Unii Europejskiej. Skutkuje to zakazem składowania osadów o znacznym potencjale energetycznym (powyżej 6MJ/kg sm) takich jak osady ściekowe. Ponadto ograniczone zostało prawo do składowania i wykorzystywania rolniczego osadów po uzdatnianiu wody i osadów dennych, które zawierają substancje organiczne oraz toksyczne. Jeżeli substancja organiczna/toksyczna zostanie usunięta, pozostałość mineralna może być zagospodarowana jako surowiec mineralny lub może być bezpiecznie składowana.

W wyniku trzyletniej realizacji projektu Konsorcjum (Politechnika Krakowska - Lider konsorcjum, Wodociągi Miasta Krakowa - konsorcjant) zamierza opracować i wdrożyć autorską technologię przekształcania specyficznych, uciążliwych odpadów z sektora gospodarki komunalnej w materiał budowlany. Innowacyjność technologii polega na zintegrowaniu przeróbki odpadów powstających w podsystemie gospodarki komunalnej, jakim jest holding komunalny lub przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej. Opracowano sekwencję procesów jednoczesnej przeróbki trzech grup osadów powstających w trakcie eksploatacji infrastruktury miejskiej: osadów ze stacji uzdatniania wody, ściekowych oraz dennych, pochodzących z bieżącego utrzymania koryta rzeki (odbiornika oczyszczonych ścieków). Rdzeniem procesu jest zmodyfikowane stabilizowanie beztlenowe tych trzech grup odpadowych z synergicznym odzyskiem biogazu (poprawa bilansu energetycznego miasta). Wytworzona energia będzie przeznaczona na potrzeby energetyczne oczyszczalni, co w pewnym stopniu ograniczy pobór energii „z zewnątrz”.

Nowatorski charakter projektu przejawia się w nie stosowanym do tej pory na większą skalę procesie wspólnej fermentacji osadów ściekowych i po uzdatnianiu wody oraz osadów dennych, a w następstwie tego procesu produkcji materiału budowlanego. Osad o obniżonej zawartości związków organicznych będzie poddawany autotermicznemu spalaniu (w kontrolowanych warunkach) w piecu fluidalnym. Produktem finalnym będzie popiół wykorzystywany jako wartościowy składnik kompozytów cementowych, stosowanych do budowy infrastruktury drogowej. Wykazanie możliwości wykorzystania popiołów po spalaniu osadów pozwoli na bezpieczne zagospodarowanie tych odpadów oraz na znaczące ograniczenie emisji CO2.

W wyniku zastosowania proponowanej technologii przedsiębiorstwo (holding) ją stosujący zyska: wzrost produkcji biogazu, odzysk ciepła oraz komponenty do wytwarzania materiałów konstrukcyjnych. Opracowana technologia będzie jednym z pierwszych praktycznych rozwiązań bezodpadowej oczyszczalni ścieków wpisującej się w koncepcję „Smart cities”. Ponadto projekt będzie miał pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju z uwagi na rezultat, który zapewnia synergię celów gospodarczych, społecznych i ochrony środowiska.

 

 

  • Wartość projektu: 2 419 121,25 PLN
  • Koszt projektu po stronie MPWiK S.A.: 767 227,50 PLN
  • W tym wysokość dofinansowania: 472 665,38 PLN
  • Okres realizacji: 2018 r. – 2020 r.