Menu mobile

Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap II

Powrót do strony głównej

Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap II Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

logotyp Infrastruktura i środowisko. Narodowa strategia spójności.     logotyp Unia Europejska. Fundusz Spójności.
 
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
 

Projekt "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap II" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY

 
Niższa zawartość azotu w odprowadzanych do Wisły oczyszczonych ściekach oraz likwidacja przydomowych szamb i oczyszczalni lokalnej to niektóre z efektów które zostały osiągnięte dzięki przeprowadzonemu projektu
„Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap II”. Projekt zrealizowało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie w latach 2013-2015 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Koszt całego projektu zamknął się  w kwocie 77 021 858,17 zł (z VAT) a wartość dofinansowania Funduszu Spójności wyniosła 28 659 912,60 zł.


W ramach projektu zmodernizowano i rozbudowano Oczyszczalnię Ścieków „Kujawy”  oraz wybudowano kanalizację sanitarną
w trzech krakowskich ulicach: Wyciąskiej, Obozowej oraz Glogera. Realizacja projektu przyczyniła się do ochrony środowiska naturalnego, a także podniosła standard życia mieszkańców Krakowa.

W ramach pierwszego z kontraktów „Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Kujawy” zmodernizowano część obiektów znajdujących się na terenie oczyszczalni, a także wzniesiono zupełnie nowe.

Prowadzone w ramach projektu prace, objęte kontraktem pozwoliły na uruchomienie dotychczas nieużywanej czwartej linii technologicznej oczyszczania ścieków. Uruchomiona linia umożliwiła systematyczne wyłączanie trzech pozostałych pracujących linii,  gdzie modernizacji poddano następujące obiekty:  
  • trzy osadniki wstępne,
  • sześć osadników wtórnych,
  • trzy komory osadu czynnego,
Oczyszczalnia wzbogaciła się także o nowe obiekty : żwirownik, stację dmuchaw, reaktor do usuwania azotu z odcieków, budynek zagęszczania i odwadniania osadu, zbiornik retencyjny ścieków organicznych, stację wody technologicznej.

Wszystkie podjęte działania przyczyniły się do  zmniejszenia ilości  azotu w odprowadzanych, oczyszczonych ściekach do Wisły. Jego poziom jest obecnie zgodny z normami Unii Europejskiej  określonymi w Dyrektywie w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych 91/271/EWG.
Kontrakt „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Obozowej, Glogera, Wyciąskiej w Krakowie” umożliwił powstanie zupełnie nowej kanalizacji sanitarnej o długości 2,5 km, w systemie grawitacyjnym.

Film z realizacji projektu: "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap II"
Kadr z filmu. Na nim napis Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie Etap II.