Menu mobile

Paweł Senderek

Powrót do strony głównej

Paweł Senderek Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

 
Wiceprezes Zarządu - Paweł Senderek

Paweł Senderek

Wiceprezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa S.A.

Związany z Wodociągami Miasta Krakowa od roku 1999. Pracę w Spółce rozpoczął na stanowisku Kierownika Działu Przetargów i Umów, a następnie zdobywał doświadczenie pełniąc m.in. funkcje: Głównego Specjalisty - Pełnomocnika Prezesa ds. Udzielania Zamówień i Przygotowania Inwestycji, Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju, Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji i Funduszy Europejskich, Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych, Dyrektora Technicznego. W latach 2004 - 2017 był Prokurentem Spółki. Stanowisko Wiceprezesa Zarządu objął 1 kwietnia 2017 roku.

Paweł Senderek jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. W ramach studiów podyplomowych ukończył zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków na Politechnice Krakowskiej oraz zarządzanie bezpieczeństwem informacji, współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, metody i techniki zarządzania procesowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. 

W trakcie ponad dwudziestoletniej pracy zawodowej nabył i ugruntował wiedzę oraz doświadczenie w obszarach funkcjonowania spółki prawa handlowego i zarządzania firmą,  współpracy pomiędzy spółką i otoczeniem rynkowym,  procesów przygotowania i udzielania zamówień publicznych. Posiada również praktyczne umiejętności w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, organizacji procesu technicznego, negocjacji oraz rozwiązywania sporów gospodarczych, wielokrotnie reprezentował Wodociągi Miasta Krakowa w postępowaniach arbitrażowych oraz mediacyjnych, w tym przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.  Współuczestniczył w efektywnym pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich oraz innych źródeł zewnętrznych, zwłaszcza funduszy ekologicznych. Uzyskał niezbędną kwalifikację i pełnił wielokrotnie funkcję Pełnomocnika ds. realizacji projektu - Measure Authorising Officer (MAO).

We wrześniu 2021 roku, Paweł Senderek - Wiceprezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa S.A. otrzymał odznakę Honoris Gratia przyznawaną przez Prezydenta Miasta Krakowa za szczególne zasługi dla miasta i mieszkańców.