Menu mobile

Paweł Senderek

Powrót do strony głównej

Paweł Senderek Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

 
Wiceprezes Zarządu - Paweł Senderek

Paweł Senderek

Wiceprezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa S.A.

Pracę zawodowa rozpoczął w latach dziewięćdziesiątych od współpracy z wodociągami podhalańskimi oraz Związkiem Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa, gdzie objął stanowisko Kierownika Wydziału Inwestycji i był odpowiedzialny za realizację programu o wartości przekraczającej 500 mln zł, mającego na celu ochronę podstawowego źródła wody pitnej dla miliona mieszkańców Krakowa oraz gmin sąsiednich.
 
Związany z Wodociągami Miasta Krakowa od roku 1999. Pracę w Spółce rozpoczął na stanowisku Kierownika Działu Przetargów i Umów, a następnie zdobywał doświadczenie sprawując m.in. funkcje: Z-cy Dyrektora ds. Inwestycji i Funduszy Europejskich, Pełnomocnika Prezesa ds. Udzielania Zamówień i Przygotowania Inwestycji oraz Dyrektora Technicznego. W roku 2004 Zarząd Wodociągów podjął decyzję o ustanowieniu dla Pawła Senderka prokury samoistnej, którą wykonywał do czasu objęcia (w wyniku wygranego konkursu w roku 2017) stanowiska Wiceprezesa Zarządu.
 
Paweł Senderek jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. W ramach studiów podyplomowych ukończył dodatkowo kierunek pn. Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków na Politechnice Krakowskiej, a także Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem oraz Metody i techniki zarządzania procesowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. 
 
W trakcie trwającej blisko trzydzieści lat pracy zawodowej, nabył i ugruntował wiedzę oraz doświadczenie w obszarach funkcjonowania spółki prawa handlowego, zarządzania przedsiębiorstwem, a także współpracy pomiędzy firmą i otoczeniem rynkowym. Posiada także praktyczne umiejętności w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, organizacji procesu technologicznego, negocjacji oraz rozwiązywania sporów gospodarczych. Wielokrotnie reprezentował Wodociągi Miasta Krakowa S.A. w postępowaniach arbitrażowych oraz mediacyjnych, m.in. przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie  Gospodarczej w Warszawie.  Współuczestniczył w efektywnym pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich oraz innych źródeł zewnętrznych. Uzyskał niezbędną kwalifikację i pełnił wielokrotnie funkcję Pełnomocnika ds. realizacji projektu (Measure Authorising Officer).
 
W roku 2021 Paweł Senderek otrzymał odznaczenie Honoris Gratia przyznawane przez Prezydenta Miasta Krakowa za szczególne zasługi dla miasta i mieszkańców, natomiast w lutym 2023 roku, decyzją Rady Miasta Drohobycza, został uhonorowany specjalnym medalem za dobroczynność i wsparcie mieszkańców tego miasta. Jest członkiem utworzonego w 1896 roku Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.