Menu mobile

Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie

Powrót do strony głównej

Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

logotyp Unia Europejska. Fundusz Spójności.

Projekt "Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie", współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynił się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii.
 

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY

 
Dofinansowanie dla Projektu zostało przyznane Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 28.12.2000 r. Decyzją z dnia 19.12.2005 roku Komisja Europejska zaakceptowała rozszerzenie zakresu projektu o trzy dodatkowe zadania, integralnie związane z realizowanym Kontraktem ”Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie”: Rekultywacja lagun osadowych, Stacja Termicznej Utylizacji Osadów (STUO), Kolektor Dolnej Terasy Wisły ( DTW).
Kwota wydatków kwalifikowanych projektu wyniosła 85.804.200€. Dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności wyniosło 55.772.730€, co stanowiło 65%.
 
1) Zakres Projektu:
a) modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Płaszowie polegająca na:
 
 • zwiększeniu przepustowości istniejącej mechanicznej oczyszczalni ścieków w Płaszowie ze 132 tys. m³/d do 657 tys. m³/d (potrzebnej w porze deszczowej), poprzez budowę: kanału doprowadzającego ścieki, pompowni ścieków, krat, piaskowników, budynku separacji piasku oraz osadnika wstępnego,
 • budowie biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 328 tys. m³/d, składającej się z 5 reaktorów biologicznych i 10 osadników wtórnych i stacji dmuchaw,
 • budowie nowej nitki przeróbki osadów ściekowych, obejmującej ich zagęszczanie, fermentację metanową, końcowe odwadnianie, oraz produkcję ciepła z biogazu.
   
Obiekty Oczyszczalni ścieków Płaszów II są zlokalizowane na obszarze około 50 ha. Oczyszczalnia wyposażona jest w kompleksowy system sterowania ze stosowną aparaturą kontrolno-pomiarową i sterowniczą.

b) budowa stacji termicznej utylizacji osadów:
 
 • stacja o przepustowości średnio 64 ton suchej masy na dobę, spełniającą wymogi najlepszych dostępnych technik (ang. BAT) została wybudowana na terenie oczyszczalni ścieków Płaszów. Spalanie (spopielenie) osadów jest poprzedzane ich podsuszeniem zapewniającym autotermiczność procesu. Stacja wyposażona jest w wysoce efektywne urządzenia do oczyszczania i monitoringu spalin.
   
c) rekultywacja lagun osadowych:
 
 • rekultywacja ok. 18,5 ha terenu lagun osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni Płaszów, poprzez wykonanie właściwych zabiegów technicznych (ukształtowanie rzeźby terenu, ukształtowanie i regulacja warunków hydrologicznych, ujęcie biogazu, budowa dróg dojazdowych) i agrotechnicznych (odtworzenie gleb, biologiczna i przeciwerozyjna odbudowa zboczy, zapoczątkowanie procesów glebotwórczych).

d) budowa kolektora Dolnej Terasy Wisły (DTW):
 
 • budowa pompowni ścieków o przepustowości 0,9 m3/s, kolektora grawitacyjnego o dł. ok. 6,2 km i rurociągów tłocznych 2x0,38 km.

2) Cele projektu:
 • stworzono możliwość pełnego mechaniczno - biologicznego oczyszczania wszystkich ścieków odprowadzanych z centralnych dzielnic Krakowa (obsługa 500 tys. mieszkańców),
 • zapewniono pełną zgodność efektów oczyszczania z obecnym prawem polskim i Unii Europejskiej, jako wypełnienie zobowiązań Polski wynikających z Konwencji Helsińskiej oraz z członkostwa Polski w Unii Europejskiej,
 • przywrócono czystość wód rzeki Wisły, a w dalszej konsekwencji Morza Bałtyckiego,
 • radykalne ograniczenie ponoszonych opłat podstawowych za odprowadzanie ścieków niedostatecznie oczyszczonych lub odprowadzonych bez oczyszczania oraz umorzenie warunkowo odroczonych opłat dodatkowych i kar,
 • utylizacja osadów wytworzonych przez oczyszczalnie Płaszów i Kujawy,
 • przywrócono wartość użytkową zdewastowanym gruntom, na których deponowano osady z oczyszczalni ścieków Płaszów,
 • zapewniono optymalizację pracy oczyszczalni ścieków „Płaszów” i „Kujawy” (poprzez przerzut ścieków ze zlewni oczyszczalni ścieków Płaszów do oczyszczalni ścieków Kujawy). Skanalizowanie osiedli wzdłuż przebiegu trasy Kolektora Dolnej Terasy Wisły.

3) Osiągnięty efekt ekologiczny Projektu:
 
Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie
Obniżenie stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych:
  
Parametr Średnie stężenie zanieczyszczeń przed realizacją Projektu (dane z 1999 r.)

(mg/l)
Wymagania dotyczące
stężeń zanieczyszczeń
określone w Dyrektywie Rady 91/271/EWG, Rozporządzeniu MŚ Dz. U. Nr 27 z 19 lutego 2009, poz.169 oraz  w Gwarancjach Kontraktowych
 
(mg/l)
Redukcja zanieczyszczeń

(%)
BZT5 128
 
15
 
 88
CHZT  239 125 48
Zawiesina 105 35 67
Azot ogólny
23,7 10 58
Fosfor ogólny  3,1 1,0 68

Stacja Termicznej Utylizacji Osadu
 
 • radykalne zmniejszenie - o ok.88% - ilości odpadów (osadów) wprowadzanych do środowiska.
 • wykorzystanie energii cieplnej uzyskanej w procesie spalania osadów:
       - w procesie technologicznym oczyszczalni ścieków Płaszów II (do podgrzewania osadów w procesie fermentacji),
       - do podsuszania osadów przed procesem  spalania,
       - na cele socjalne oczyszczalni ścieków Płaszów II (ogrzewanie obiektów i dostawa ciepłej wody). 

Rekultywacja Lagun Osadowych
 
 • przywrócono wartość użytkową zdewastowanym gruntom (18,51 ha), na których zdeponowano w latach 1975 - 2001 osady ściekowe (ok.300 tys.m3) pochodzące z oczyszczalni w Płaszowie,  a od 1999 r. również z oczyszczalni Kujawy. 
 • ochrona przed zanieczyszczeniem:         
       - wód podziemnych,                                             
       - powierzchni ziemi,
       - powietrza atmosferycznego, 
 • stworzenie między oczyszczalnią Płaszów i przyległymi terenami przemysłowymi pasa ochronnego zieleni dla oddzielenia tych terenów od osiedli  mieszkaniowych. 
   
Kolektor Dolnej Terasy Wisły (DTW)
 
 • skanalizowanie osiedli położonych wzdłuż przebiegu trasy Kolektora Dolnej Terasy Wisły,
 • ochrona przed zanieczyszczeniem wód podziemnych.

4) Montaż finansowy Projektu:
Koszty kwalifikowane projektu wg. Decyzji Komisji Europejskiej wynoszą 85.804 tys.€, 65% stanowią środki Funduszu Spójności - tj. 55.773 tys.€ pozostałe 35% to środki własne MPWiK S.A. w Krakowie (kredyt EBRD, kredyt WFOŚiOW).

5) Termin realizacji Projektu:
 
 • Rozpoczęcie robót budowlanych - 5 maja 2003 (Kontrakt „Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie”),
 • Zakończenie robót: 17.10.2010 r. - Kontrakt "Stacja Termicznej Utylizacji Osadów",
 • Zakończenie Projektu: 31 grudnia 2010 r.

6) Uczestnicy Projektu:
 
 • Instytucja Zarządzająca /IZ/ - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
 • Instytucja Płatnicza /IP/ - Ministerstwo Finansów,
 • Instytucja Pośrednicząca I szczebla /IPZ I/ - Ministerstwo Środowiska,
 • Instytucja Pośrednicząca II szczebla /IPZ II/ - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Beneficjent - Gmina Miejska Kraków,
 • Podmiot odpowiedzialny za realizację Projektu /POZR/ - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji S.A., w którego strukturach powołano jednostkę dla obsługi Projektu.